Paieška svetainėje:
Žodynas
Įveskite žodį:
A, B, C, D, E ...
Projektą remia
LIETUVOS
TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMA
Privilegijos žydų bendruomenei

Reikia skirti dviejų rūšių privilegijas: visuotines (teikiamos visai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų bendruomenei) ir lokalias (teikiamos tam tikrame mieste įsikūrusiems žydams). Visuotinės privilegijos formavo visoje valstybės teritorijoje gyvenančios bendruomenės teisinę padėtį. Lokalios privilegijos reglamentavo žydų  ir miesto ar jo savininko santykius, aptarė žydų ūkinės veiklos galimybes, nustatė bendruomenei skiriamų miesto mokesčių bei prievolių dydį, apibrėžė žydų gyvenamąją erdvę mieste. Pagrindinis visuotinių ir lokalinių privilegijų žydams tikslas buvo aptarti žydų ir krikščionių sambūvį, konfliktų sprendimo būdus. Privilegijas teikė ir tvirtino didysis kunigaikštis. Pirmosios žydams suteiktos privilegijos buvo lokalios – tai 1388 m. Vytauto Didžiojo privilegija Brastos žydų bendruomenei ir po metų suteikta privilegija Gardino žydams (1389). Galima skirti dvi Vytauto Didžiojo pri­vi­le­gi­jos Brastos žydams straips­nių grupes: 1) straipsniai, lei­džiantys laisvai išpažinti ju­daiz­mą, atlikti apei­gas ir laikytis papročių, skelbiantys žydų apsaugą nuo ne­pa­gei­dau­ti­no krikščionių ki­ši­mo­si ir smurto; 2) krikščioniškosios LDK visuomenės dalies ir žydų santykiai, pastarųjų ūkinė veikla. Buvo įteisinta valstybėje nauja palūkininkavimo veikla, aptartos įkaito rūšys, skolos grąžinimas, palūkanų skaičiavimas ar senaties terminas. Privilegija kaip kiekvieno žydo teisę įtvirtino tuos dalykus, kurie buvo neįprasti krikščioniškoje aplinkoje: galimybė statytis ir išlaikyti sinagogas, duoti priesaiką prie jos durų, įsirengti atskiras kapines ir atlikti savitas laidojimo apeigas, draudžiama niekinti sinagogas ir kapines, trukdyti žydus verslo reikalais Šabo dieną.

Pirmoji privilegija LDK žydams buvo sudaryta remiantis ankstesne Kališo srities žydams (Lenkijoje) suteikta Boleslovo Pamaldžiojo privilegija (1264 m.). Vytauto Didžiojo privilegija (ją nepakeisto turinio 1507 m. Žygimantas Senasis patvirtino visiems LDK žydams) ir visuotinė Aleksandro privilegija (1503 m.) buvo įtraukta į svarbiausius LDK teisinių aktų rinkinius,  greta Lietuvos statuto ir Kazimiero privilegijos Lietuvos bajorams (1447 m.).  Didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija legalizavo žydų gyvenimą valstybėje: leido žydams grįžti į LDK po jų išvijimo (1495 m. akciją inicijavo Aleksandras) ir įsikurti miestuose, kuriuose prieš tai gyveno.

Viso LDK žydams didieji kunigaikščiai yra suteikę apie 10 visuotinių privilegijų, 1646 m. Vladislovas Vaza suteikė paskutinę iš jų. Šia privilegija buvo įtvirtintas iki XVIII a. pabaigos nebekitęs žydų „visuotinių laisvių“ sąvadas.

XVII a. visuotinių privilegijų straipsniai atskleidė naują aktualiją – nemokaus žydo skolininko atsiradimas. 1646 m. Vladislovo Vazos privilegija buvo suteikta tuo metu, kai, išstumdami žydus, į paskolų teikimo verslą sėkmingai įsitraukė dvasininkija ir vienuolijos. Draudimu krikščioniui – kreditoriui perimti žydo įkeistą nekilnojamąjį turtą buvo siekiama išsaugoti  visuomenės segregaciją. Todėl ir buvo ribojamas miestiečių kūrimasis žydų gyvenamoje miesto dalyje. Tokios privilegijos vadinamos “de non tolerandis Cristianis” (“krikščionių netoleravimo”). Savo turiniu priešingi tokio pobūdžio privilegijoms yra draudimai žydams gyventi konkrečiame mieste ar jo dalyje – “de non tolerandis Iudeis” (“žydų netoleravimo” privilegija).

 

2008-01-23
Žmonės
Pinchas Elija Hurvičius

Gimė Vilniuje, tačiau jo gimimo metai nežinomi; mirė 1821 m. Jis labiausiai išgarsėjo parašęs enciklopedinį žodyną, pirmąjį tokios rūšies veikalą žydų istoriografijoje. Knyga atspausdinta 1797 m. be autoriaus pavardės – sunkiai susirgęs jis davė įžadą, kad jei pasveiks ir užbaigs knygą, išleis ją anonimiškai. Knyga sukėlė didelį susidomėjimą, daugelis manė, jog jos autorius yra Vilniaus Gaonas. Po dviejų metų išėjo nauja knygos laida, bet joje daug kas buvo iškreipta, dėl to Hurvičius išleido savo knygą pakartotinai, papildęs kai ką ir šį kartą jau pasirašė. Knyga buvo ne kartą perspausdinta.

Ar žinote kad...?
Tikintys žydai nevalgo plėšrių, mėsiaėdžių gyvūnų mėsos